خاکستر تنهایی

سکوتم را تماشایی بخوانید مرا تنهای تنهایی بخوانید مرادرقصه های تلخ و شیرین همیشه مرد رویایی بخوانید

شهریور 88
3 پست
مرداد 88
5 پست
تیر 88
6 پست
خرداد 88
16 پست
عاشقانه
31 پست