تک و تنها

مثل برگی خشک و تنها روی شاخه موندم اینجا میترسم

تویه چنگ وحشیه باد برم از خاطر و از یاد بپوسم

همه روز های من قصه بودن من توی آینه دلم مثل شب سیاه وسرد مثل ابرها رنگ درده

تو شتاب لحظه ها من با خودم یکه و تنها میدونم

تو سراب این افق ها سفر نهایت اینجا میدونم

مثل یک غروب تنها که میشینه پشت ابرها یه سکوت بی پناهم

تویه این بیهودگی ها لحظه هارو میشمارم

انتظار هر نگاهم ...

/ 1 نظر / 10 بازدید
مژگان

ایول مثل همیشه خوشگل بود